You are currently viewing 9 lutego 2024 – Licytacja działki o powierzchni 1538m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 274,77m2, położonej 05-822 Milanówek, Aleksandra Brzuzka 3

9 lutego 2024 – Licytacja działki o powierzchni 1538m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 274,77m2, położonej 05-822 Milanówek, Aleksandra Brzuzka 3

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
komornikgrodzisk.pl
Km 1153/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1G/00056966/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-02-2024r. o godz.09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr I, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka ewidencyjna nr 90/7 o powierzchni 1538m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 274,77m2 należącej do dłużnika: Kamil Witkowski i Agnieszka Herman (Witkowska ) położonej: 05-822 Milanówek, Aleksandra Brzuzka 3,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00056966/4 [NKW: WA1G/00056966/4]

Suma oszacowania wynosi ………………………………………………………………………………..1 167 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ………………………………. 875 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest………………………………………………………………………………………………. 116 780,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 89 10201026 3450 0000 2011 5322 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl