You are currently viewing 31 lipca 2024 – Licytacja działki zabudowanej o powierzchni 681m2, położonej: 05-083 Zaborówek ul. Stołeczna 206

31 lipca 2024 – Licytacja działki zabudowanej o powierzchni 681m2, położonej: 05-083 Zaborówek ul. Stołeczna 206

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
https://komornikgrodzisk.pl
Km 2290/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1G/00049047/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 31-07-2024r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul.Kościuszki 14 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość gruntowa, zabudowana, obręb 0035, działki nr ew. 526/19, 526/6 ( w/g ewidencji gruntów), o pow. 0,0681 ha
należącej do dłużnika: ALINA DMOCH
położonej: 05-083 Zaborówek, Stołeczna 206,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00049047/4 [NKW: WA1G/00049047/4]
Suma oszacowania wynosi …………………………………………………………………………………284 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi …………………………… 189 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ……………………………………………………………………………………………..28 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 45 10201026 3450 0000 2022 9022 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Izabella Osial

Przyjęcia interesantów: poniedziałki 12:00-17:00 ; środy 09:00-15:00

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl