30 marca 2023 – 2 Licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 915m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 180,4m2, położonej: 05-822 Milanówek, ul. Długa 10A

30 marca 2023 – 2 Licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 915m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 180,4m2, położonej: 05-822 Milanówek, ul. Długa 10A

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
komornikgrodzisk.pl
Km 119/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1G/00026016/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial, Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 30-03-2023r. o godz. 09:00

w budynku I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14), sala II, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym, którą stanowi dz. ew. nr 21, obręb 06-06, o pow. 0,0915 ha (na którą w całości składają się użytki B – tereny mieszkaniowe), należącej do dłużnika: Dariusz Uchorczak, położonej: 05-822 Milanówek, ul. Długa 10A,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00026016/1 [NKW: WA1G/00026016/1].

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Kondygnacja poddasza użytkowego o niepełnej kubaturze. Budynek ukończony i zasiedlony, niezgłoszony do użytkowania, nieujawniony w Ewidencji Gruntów i Budynków. Według dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynek posiada powierzchnię zabudowy wynoszącą 126,7m2 oraz powierzchnię użytkową wynoszącą 180,4m2, obejmującą powierzchnię użytkową parteru i poddasza użytkowego (powierzchnia zabudowy na podstawie pomiaru z mapy zasadniczej: około 132m2). Dodatkowo powierzchnia piwnic: 99,5m2.
Nieruchomość ogrodzona. Od frontu wykonano ogrodzenie drewniane na podmurówce. We frontowej części ogrodzenia zamontowano drewniane bramę wjazdową i furtkę. Boki działki ogrodzone częściowo siatką stalową, częściowo betonowe prefabrykowane. Wjazd na teren nieruchomości oraz dojście i podjazd do budynków utwardzone kostką.
Na nieruchomości posadowiony budynek niemieszkalny parterowy – drewniany dwustanowiskowy garaż.

Suma oszacowania wynosi ………………………………………………………………………………….. 1 460 600,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi …………………………………. 973 733,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ………………………………………………………………………………………………. 146 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 62 10201026 3450 0000 2001 1921 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 579/21) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl