27 maja 2022 – Licytacja działki o powierzchni 2005m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 148m2 oraz działki o pow. 217m2, położonej: 05-822 Milanówek, Owczarska 20

27 maja 2022 – Licytacja działki o powierzchni 2005m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 148m2 oraz działki o pow. 217m2, położonej: 05-822 Milanówek, Owczarska 20

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
komornikgrodzisk.pl
Km 691/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 27-05-2022r. o godz.10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Maciej Trzciński:

I. nieruchomość gruntowa, obręb 07-03, działka nr ew. 60/7, o pow. 2005,00 mkw, ( zabudowana, budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, o pow. zabudowy 148 mkw,
zalesiona ), położona: 05-822 Milanówek, Owczarska 20, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00056635/5 [NKW: WA1G/00056635/5]
II. nieruchomość gruntowa niezabudowana, obręb 07-03, działka nr ew. 60/10, o pow. 217,00 mkw,
( część działki położona w obrębie ogrodzenia stanowi podjazd oraz część biologicznie czynną ,
zaś część położona poza ogrodzeniem stanowi fragment wewnętrznej drogi dojazdowej)
położona: 05-822 Milanówek, Owczarska 20, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00056637/9 [NKW: WA1G/00056637/9]

Nieruchomości stanowią całość gospodarczą.

Łączna suma oszacowania wynosi …………………………………………………………………………813 500,00zł,
zaś łączna cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ……………………..610 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej łącznej sumy oszacowania, to jest …………………………………………………………………………………….. 81 350,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 96 10201026 3450 0000 2006 9121 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 w pok. BOK ( należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: ICo.575/21 ) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl