2021-06-08 licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny 36,1m2 położony 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Narutowicza 9B/9

2021-06-08 licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny 36,1m2 położony 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Narutowicza 9B/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33 tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 https://komornikgodzisk.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1G/00072961/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial, Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-06-2021r. o godz. 11:30
w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 w sali nr 3

odbędzie się pierwsza licytacja:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika: ELETYN SP. Z O.O.,
położonego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Narutowicza 9B/9, dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00072961/7 [NKW: WA1G/00072961/7].
Lokal położony jest na 3 kondygnacji naziemnej budynku (2 piętro); posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 36,10m2, w skład której wchodzą następujące pomieszczenia: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, garderoba, komunikacja.

Suma oszacowania wynosi …………………………………………………………………………………..214 100,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi …………………………………..160 575,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 410,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 17 10201026 3450 0000 2000 0121 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgodzisk.pl