2021-05-13 licytacja nieruchomości – działka 3400m2 położona 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Odrano-Wola

2021-05-13 licytacja nieruchomości – działka 3400m2 położona 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Odrano-Wola

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
https://komornikgrodzisk.pl
Km 766/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1G/00031712/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 13-05-2021r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 240 o pow. 0,3400ha, należącej do dłużnika: AMIGUS SP. Z O.O.,
położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Odrano Wola,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00031712/8 [NKW: WA1G/00031712/8].

Suma oszacowania wynosi 221 850,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 387,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 185,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 62 10201026 3450 0000 2007 6620 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy
Izabella Osial

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgodzisk.pl