You are currently viewing 20 czerwca 2024 r. – Licytacja działki zabudowanej o powierzchni 4649m2, położonej: 05-870 Błonie, Bieniewo Wieś 1C

20 czerwca 2024 r. – Licytacja działki zabudowanej o powierzchni 4649m2, położonej: 05-870 Błonie, Bieniewo Wieś 1C

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
https://komornikgrodzisk.pl
Km 709/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1G/00041399/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20-06-2024r. o godz.09:20

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość gruntowa, zabudowana, działka nr ew. 32/1, o pow. 0,4649 ha należącej do dłużników: Ryszard Wojciech Osowski i Aleksandra Zofia Osowska
położonej: 05-870 Błonie, Bieniewo Wieś 1C,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00041399/0 [NKW: WA1G/00041399/0]

Suma oszacowania wynosi ……………………………………………………………………………………707 700,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi …………………………….. 530 775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ……………………………………………………………………………………………….70 770,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 39 10201026 3450 0000 2007 0923 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Izabella Osial

Przyjęcia interesantów: poniedziałki 12:00-17:00 ; środy 09:00-15:00

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl