18 kwietnia 2023 – Licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,32 m2 położonego 05-870 Błonie, Wyszyńskiego 6/14

18 kwietnia 2023 – Licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,32 m2 położonego 05-870 Błonie, Wyszyńskiego 6/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl

Km 116/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1G/00029132/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial, Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18-05-2023r. o godz. 09:00

w budynku I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14) sala nr II odbędzie się

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (o powierzchni użytkowej 35,32m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza), należącego do dłużnika: Artur Stelmach położonego: 05-870 Błonie, Wyszyńskiego 6/14,

dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00029132/1 [NKW: WA1G/00029132/1].

Suma oszacowania wynosi ………………………………………………………………………………………202 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi …………………………………..151 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ………………………………………………………………………………………………….20 200,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 14 10201026 3450 0000 2001 1621 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 576/21) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl