16 listopada 2022 – Licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 48m2, położonego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. H. Sienkiewicza 45A/18

16 listopada 2022 – Licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 48m2, położonego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. H. Sienkiewicza 45A/18

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
komornikgrodzisk.pl
Km 973/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1G/00067754/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial, Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-11-2022r. o godz. 10:00

w budynku I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14, sala nr 3 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika: Stanisława Cynkier, położonego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. H. Sienkiewicza 45A/18,

dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00067754/5 [NKW: WA1G/00067754/5].

Lokal mieszkalny nr 18 położony jest na 5 kondygnacji budynku (4 piętrze) i posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 48,00m2, w skład której wchodzą następujące pomieszczenia: 3 pokoje (o pow. 14,26m2, 9,22m2, 9,80m2), kuchnia (widna, o pow. 7,18m2), łazienka z wc (o pow. 2,68m2) i przedpokój (o pow. 4,86m2). Lokal narożny – wystawa okien wschodnia i północna. Brak loggi/balkonu. Z lokalem związane jest prawo wyłącznego korzystania z piwnicy nr 18 o pow. 2,31m2.
Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział wynoszący 5031/99770 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi dz. ew. nr 42/67 zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0042 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00064509/2.

 

Suma oszacowania wynosi …………………………………………………………………………………. 269 500,00zł, zaś

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ………………………………. 202 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ………………………………………………………………………………………… 26 950,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 76 10201026 3450 0000 2009 7320 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 613/20) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl