26 stycznia 2022 – Licytacja Lokalu Mieszkalnego o powierzchni 45,3m2 położonego 05-084 Leszno, Fabryczna 12/14

26 stycznia 2022 – Licytacja Lokalu Mieszkalnego o powierzchni 45,3m2 położonego 05-084 Leszno, Fabryczna 12/14

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial
Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33
tel. 517-598-538; (022) 734-14-48 e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl
komornikgrodzisk.pl
Km 828/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI
nr KW WA1G/00049664/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 26-01-2022r. o godz. 11:00

w budynku I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 (sala I) odbędzie się

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do Roberta Okurowskiego i Ewy Zawadzkiej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

położonego: 05-084 Leszno, Fabryczna 12/14,

dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00049664/5 [NKW: WA1G/00049664/5].

Egzekucja z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej.

Lokal mieszkalny położony jest na 1 i 2 kondygnacji naziemnej budynku. Zgodnie z wpisami ujawnionymi w księdze wieczystej lokal posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 45,30m2, w skład której wchodzą następujące pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia (lokal dwupoziomowy).

Suma oszacowania wynosi ……………………………………………………………………………………….93 300,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi …………………………………. 69 975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 330,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 14 10201026 3450 0000 2008 2819 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 338/21) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl