12 października 2023 – Licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o pow. 0,1545 ha położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kałęczyn, Rosy

12 października 2023 – Licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o pow. 0,1545 ha położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kałęczyn, Rosy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial

Kancelaria Komornicza nr V w Grodzisku Mazowieckim

05-825 Grodzisk Mazowiecki Bałtycka 33

tel. 517-598-538; (022) 734-14-48   e-mail: grodzisk.osial@komornik.pl

Km 939/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1G/00041737/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-10-2023r. o godz.09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa, niezabudowana, obręb 0011, działka nr ew. 90/5, o pow. 0,1545 ha
położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kałęczyn, Rosy

należącej do dłużnika: Małgorzata Nowakowska
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00041737/2 [NKW: WA1G/00041737/2]

Suma oszacowania wynosi ……………………………………………………………………………………..169 500,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ………………………………. 127 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ……………………………………………………………………………………………….16 950,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. 33 10201026 3450 0000 2009 3923 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Izabella Osial
Przyjęcia interesantów: poniedziałki 1200-1700 ; środy 0900-1500

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Izabella Osial (05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 33). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://komornikgrodzisk.pl